นายสมนึก อุปาละ
2509 - 2514

นายพิน ศรีอาจ
2514 - 2522
นายสมพงษ์ สมภักดี
2522 - 2529
 
 
 
 

นายเนติ นิลสาย
2529 - 2535

นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์
2535 - 2536
นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา
2536 - 2539
 
 
 
 

นายประดิษฐ์ สำราญพัฒน์
2539 - 2543

นายวิจิตร สายธนู
2543 - 2545

นายปัญญา ปะเสระกัง
2545 - 2546

 
 
 

นายวีระเดช ซาตา
2546 - 2552


นายเรืองรัตน์ ปัญญามี
2553 - 2554

 

ดร.วทัญญู ภูชาดา
2554 - 2558

 

 

ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
2558 - 2561
นายสมนึก ทองคำ
2562 - 2564

ว่าที่ร้อยตรีพิจริตร ราชบุตร
2564 -
ปัจจุบัน